Spracúvanie a ochrana osobných údajov Nadáciou NOVUM

V Nadácii NOVUM si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov, preto jej venujeme náležitú pozornosť. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré od vás získame sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov a ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, pošlite email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. .

PREVÁDZKOVATEĽ:

Názov:

Nadácia NOVUM

Sídlo:

Digital Park III, Einsteinova 19,
851 01 Bratislava,  Slovenská republika

IČO:

42359660

DIČ:

2024080938

Registrácia:

v Registri nadácií vedeného Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

pod č. 203/Na-2002/1078

Bankové spojenie:  

SK57 1100 0000 0029 2991 1929

(ďalej len „Nadácia NOVUM“ alebo „nadácia“)

DOTKNUTÁ OSOBA:

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len „dotknutá osoba“).

1. Aby sme mohli vykonávať našu činnosť a napĺňať ciele našej nadácie, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov.

2. Naša nadácia každoročne organizuje grantový program pre slovenských umelcov. Ak sa zúčastňujete, na základe svojho rozhodnutia, tohto programu a poskytnete nám osobné údaje, tieto spracúvame len pre účely plnenia cieľov programu, predovšetkým (i) zaregistrovanie vašej účasti v programe, (ii) vyhodnotenie a spracovanie splnenia podmienok a výsledkov programu, (iii) identifikovanie finalistov a víťazov a (iv) odovzdanie peňažnej odmeny/grantu. Právnym základom takto poskytnutých osobných údajov je teda uzatvorená zmluva/dohoda medzi našou nadáciou a účastníkom grantového programu, a to na základe prihlášky do programu.

Ak sa na základe výberového konania stanete finalistom a/alebo víťazom grantového programu  a vyjadríte jednoznačný súhlas so zverejnením vašich osobných údajov (meno a priezvisko, videonahrávka, fotografia) predovšetkým na našej webovej stránke, prípadne v iných médiách, len na základe tohto písomného súhlasu budú vaše osobné údaje zverejnené.

3. V súvislosti s aktivitami našej Nadácie NOVUM zasielame záujemcom marketingové informácie o plánovaných podujatiach, programoch, prípadne ďalšie informácie. Ak ste dobrovoľne poskytli svoje osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo) či už písomne na formulári alebo nižšie uvedeným postupom, a tým ste vyjadrili svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním a uchovávaním týchto osobných údajov, ubezpečujeme Vás, že tieto osobné údaje spracúvame a používame len na deklarované účely, t.j. na účely priameho marketingu, zasielania informácií o nových podujatiach a iných marketingových aktivitách.

4. Zaškrtnutím príslušného políčka „Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov na marketingové účely“ pri vyplňovaní kontaktného formulára na našej internetovej stránke www.nadacianovum.sk vyjadrujete svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov na účely priameho marketingu. Pokiaľ toto políčko nezaškrtnete, údaje uvedené v kontaktnom formulári budú použité výhradne len pre účel, kvôli ktorému nás kontaktujete (návrh na uzatvorenie zmluvy, objednávka, spolupráca, atď.).

5. Ako dotknutá osoba máte právo namietať voči využívaniu a poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (aj v poštovom styku), a to kedykoľvek bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek podmienky. V ostatných prípadoch máte právo namietať voči využívaniu a poskytovaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie spracúvania osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu.

Kedykoľvek môžete požiadať o skontrolovanie svojich osobných údajov a v prípade potreby ich meniť alebo aktualizovať.

Máte právo požiadať o  obmedzenie spracúvania osobných údajov:

- ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,

- spracúvanie osobných údajov je protizákonné a vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,

- už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vaše vlastné účely,

- v prípade ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy.

6. Máte má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely. Môže tak urobiť poštou alebo e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Odvolanie súhlasu ale nemá vplyv na oprávnenosť spracúvania údajov na základe súhlasu predchádzajúceho odvolaniu. Vaše údaje budú vymazané do 10 dní od doručenia žiadosti o vymazanie.

V ostatných prípadoch máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky:

- údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,

- namietnete na základe vašej konkrétnej situácie spracúvanie osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketing,

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

7. Vaše údaje sú uchovávané v chránenej databáze. Osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme ani neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

8. Pokiaľ ste súhlasili so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely, môžu mať k vašim osobným údajom prístup aj niektorí naši dodávatelia, ktorí ich pre nás spracúvajú. V súčasnosti medzi nich patrí MailChimp / The Rocket Science Group LLC so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA. Môže tak dochádzať k prenosu do tretích krajín, USA. Osoby, ktorým sa tieto osobné údaje sprístupňujú postupujú na základe zmluvy uzatvorenej s nami a poskytujú osobným údajom primeranú úroveň ochrany.

9. Doba zhromažďovania a spracúvania osobných údajov je len do momentu, keď pominie účel, na ktorý sú spracúvané, nie však dlhšie ako 10 rokov alebo do odvolania oprávneného súhlasu. Následne vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidujeme. Niektoré vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky alebo účtovníctva.

10. Môžete si písomne uplatniť všetky svoje práva dotknutej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Máte tiež právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.