Aktuality

Víťazi tretieho ročníka:

1.miesto: Jaroslav Varga, 2.miesto: Dominik Hlinka, 3.miesto: Eva Škrovinová

Víťazi tretieho ročníka:

Víťazi tretieho ročníka

Nadácia NOVUM

Nadácia NOVUM v spolupráci s VŠVU v Bratislave vyhlasuje štipendijný program pre talentovaných výtvarníkov zo Slovenska.

Cieľom programu je systematická podpora vynikajúcich umelcov zo širokého spektra disciplín súčasného vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry pri ich etablovaní sa na medzinárodnej scéne. Podpora, poskytnutá z programu sa môže využiť na úhradu nákladov akéhokoľvek typu, ktoré súvisia s dosahovaním tohto cieľa (prenájom ateliérov, usporiadanie výstav a účasť na výstavách, účasť na workshopoch a sympóziách, nákup materiálu, cestovné a pod.). Vybraní uchádzači budú podporení sumou od 5 do 15 tisíc EUR. Podpora musí byť využitá v súlade so zámerom, formulovaným v motivačnom liste. Zmena plánov podlieha súhlasu správnej rady nadácie.

Opakovaná a dlhodobá podpora rovnakých kandidátov je možná v prípade, že v stanovenom termíne preukážu napĺňanie cieľov programu.

Výzvy na prihlásenie sa do súťaže sa zverejňujú na webovej stránke nadácie.

Podmienky účasti – Do programu sa môžu prihlásiť slovenskí vizuálni umelci, ktorých osobnostné charakteristiky a doterajšia tvorba umožňujú predpokladať, že môžu dosiahnuť výrazné medzinárodné úspechy. Podmienkou účasti je realizácia aspoň troch samostatných výstav v renomovaných galériách, resp. kultúrnych inštitúciách. Výstavy možno nahradiť realizovanými architektonickými dielami.

Žiadosť o podporu v nasledujúcom ročníku súťaže. Prihláška sa podáva online.

O podaní žiadosti dostane uchádzač potvrdenie na svoju emailovú adresu.

Neúplné žiadosti budú zo súťaže vylúčené. Náklady na prípravu žiadostí sa neuhrádzajú.

Výber uchádzačov vykoná správna rada nadácie v spolupráci s vybranými odborníkmi. Do šiestich mesiacov po uzávierke súťaže správna rada vyhlási na stránke nadácie finalistov súťaže. Finalistov súťaže pozve správna rada na osobné interview, po ktorom dospeje porota programu v spolupráci s prizvanými expertmi ku konečnému rozhodnutiu. Víťazi budú vyhlásení do deviatich mesiacov po uzávierke súťaže. Zasadnutia poroty sú neverejné a správna rada nadácie nie je povinná informovať o dôvodoch svojich rozhodnutí.

Správna rada Nadácie NOVUM

Členovia správnej rady nadácie NOVUM

Mária Drahošová - predsedníčka správnej rady
Ivan Gerát
Barbara Schreinerová
Stanislav Stankoci
Marián Zervan