Podmienky súťaže

 

Do programu sa môžu prihlásiť slovenskí vizuálni umelci, ktorí mali aspoň tri samostatné výstavy v renomovaných galériách, resp. kultúrnych inštitúciách. Výstavy možno nahradiť realizovanými architektonickými dielami.

Žiadosť o podporu v nasledujúcom roku

 

Prihláška sa podáva online. O podaní žiadosti dostane uchádzač potvrdenie na svoju emailovú adresu. Neúplné žiadosti budú zo súťaže vylúčené. Náklady na prípravu žiadostí sa neuhrádzajú. Do šiestich mesiacov po uzávierke súťaže správna rada vyhlási na stránke nadácie finalistov súťaže. Finalistov súťaže pozve správna rada na osobné interview. Víťazi budú vyhlásení do deviatich mesiacov po uzávierke súťaže.

 

Výška grantu víťazných projektov

 

Vybraní uchádzači budú podporení sumou od 5 do 15 tisíc EUR. Podpora, poskytnutá z programu sa môže využiť na úhradu nákladov akéhokoľvek typu, ktoré súvisia s realizáciou ich tvorivého umeleckého plánu, v súlade so zámerom formulovaným v motivačnom liste. Zmena plánov podlieha súhlasu správnej rady nadácie.

Opakovaná a dlhodobá podpora

 

Podpora rovnakých kandidátov je možná v prípade, že v stanovenom termíne preukážu napĺňanie cieľov programu.