Kto sa môže prihlásiť?

 

Do programu sa môžu prihlásiť slovenskí vizuálni umelci, bez vekového obmedzenia, ktorí mali aspoň tri samostatné výstavy v renomovaných galériách, resp. kultúrnych inštitúciách. Výstavy možno nahradiť realizovanými architektonickými dielami.

Podanie prihlášky

 

Prihláška sa podáva online. O podaní prihášky dostane uchádzač potvrdenie na svoju emailovú adresu. Neúplné prihlášky budú vylúčené z hodnotiaceho procesu. Náklady na prípravu prihlášky sa neuhrádzajú. Do šiestich mesiacov po uzávierke správna rada zverejní finalistov daného ročníka. Finalistov pozve správna rada na osobné interview. Víťazi budú vyhlásení do deviatich mesiacov po uzávierke prihlášok.

 

Výška grantu ocenených projektov

 

Vybraní uchádzači budú podporení sumou od 5 do 15 tisíc EUR. Finančná podpora, poskytnutá z programu sa môže využiť na úhradu nákladov akéhokoľvek typu, ktoré súvisia s realizáciou ich tvorivého umeleckého plánu, v súlade so zámerom formulovaným v motivačnom liste. Zmena plánov podlieha súhlasu správnej rady nadácie.