Kto sa môže prihlásiť?

 

Program je určený slovenským vizuálnym umelcom bez vekového obmedzenia. Adepti by mali mať za sebou aspoň tri samostatné výstavy v renomovaných galériách, resp. v kultúrnych inštitúciách. Výstavy môžu nahradiť intervencie do prostredia, realizované edičné, architektonické alebo iné umelecké projekty.

 

Podanie prihlášky

 

Prihláška sa podáva online. O prijatí prihlášky dostane uchádzač potvrdenie na svoju emailovú adresu. Neúplné prihlášky budú vylúčené z hodnotiaceho procesu. Náklady na prípravu prihlášky sa neuhrádzajú. Do šiestich mesiacov po uzávierke správna rada zverejní šiestich finalistov daného ročníka, ktorých pozve na osobné interview. Do deviatich mesiacov sa na slávnostnom vyhlásení zverejnia ocenení, spolu s výškou udeleného grantu.

 

Výška grantu ocenených projektov

 

Z finalistov vyberie správna rada tých, ktorým bude udelená Cena v podobe grantov. Nadácia rozdeľuje granty v celkovej výške 30 000 EUR. Grant je určený na úhradu nákladov akéhokoľvek typu súvisiacich s realizáciou tvorivého umeleckého zámeru. Prípadná zmena zámeru podlieha súhlasu správnej rady Nadácie.